ZMIANY ŚRODOWISKA UCZENIA SIĘ WE WCZESNEJ EDUKACJI PODCZAS (I PO) PANDEMII – BADANIA, DIALOG, ROZWOJOWE ZASOBY I CODZIENNE PRAKTYKI

 13-14 maja 2022 r.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ZAPROSZENIE

               

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zaplanowania udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii – badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki, Kielce, 13-14 maja 2022 roku.

Jest ona współorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Pedagogiki i Psychologii) we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji) i Sekcją Edukacji Elementarnej KNP PAN.

Konferencja jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych (DNK/SP/513722/2021) Wstępne informacje zawarte są w Komunikacie nr 1. , a szczegółowe w Komunikacie nr 2. W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

prof. dr hab.
Józefa Bałachowicz

dr hab.
Zuzanna Zbróg
prof. ucz.

dr hab.
Agnieszka Szplit
prof. ucz.

PROGRAM

               

GOŚCIE SPECJALNI

               

Professor of Professional Learning at the University of Cumbria (UK)


Pete
Boyd

PhD, Faculty of Education, University of Cordoba, Spain​


Elena
Gómez Parra

Full Professor
of Early Childhood Education, Cental Michigan University, USA


Krystyna
Nowak-Fabrykowski

Associate Professor of Education
University of Genoa (Italy) President of ATEE (Association for Teacher Education in Europe)

Davide
Parmigiani

Full Professor
Institut of Education, Univesity of Minho, PortugalFlavia
Vieira

PhD, Associate Professor at the Research Centre in Education, Polytechnic Institute of Lisbon;


Dalila
Lino

WAŻNE DATY

               

01.03.2022

Początek rejestracji na konferencję

30.04.2022

Koniec rejestracji na konferencję

04.05.2022

Termin uregulowania opłaty konferencyjnej:

30,06.2022

Przesłanie tekstu do recenzji
wymogi redakcyjne

WARSZTATY

               

 Warsztat poświęcony jest problematyce dwujęzyczności i nauczania języka angielskiego w przedszkolu w sposób naturalny, poprzez zabawę i własną aktywność dziecka. W czasie spotkania uczestnicy poznają mechanizmy wspomagające nabywanie języka angielskiego przez dzieci oraz nauczą się, w jaki sposób organizować idealne środowisko edukacyjne wspomagające poznawanie tego języka. Uczestnikom przedstawione zostaną doświadczenia z działań podejmowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Wychowania Dwujęzycznego „Dwujęzyczny Przedszkolak” (https://dwujezycznyprzedszkolak.com.pl) oraz autorskie materiały dydaktyczne i nagrania wykorzystywane w przedszkolach. 

Czas trwania: 90 minut

Liczba osób: max. 12

Prowadzenie:

prof. UJK, dr hab. Agnieszka Szplit i dr Paulina Tamborska – współautorki materiałów dydaktycznych w programie „Dwujęzyczny Przedszkolak”.

prof. UJK, dr hab. Agnieszka Szplit, doktorka habilitowana pedagogiki, magistra filologii angielskiej, trenerka nauczycieli i nauczycielka akademicka przygotowująca studentów do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu profesjonalizmu nauczycieli, pedeutolożka oraz aktywna metodyczka – autorka metody wychowania dwujęzycznego w przedszkolu i trenerka odpowiedzialna za szkolenie nauczycieli oraz wdrażanie metody w przedszkolach publicznych i prywatnych w całej Polsce.

dr Paulina Tamborska, doktorka pedagogiki, dyrektorka przedszkola i nauczycielka przedszkola o specjalności nauczanie języka angielskiego. Autorka publikacji naukowych, współautorka nagrań i materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w programie „Dwujęzyczny Przedszkolak”. Metodyczka w programie i członkini Jury konkursów z zakresu wychowania przedszkolnego.

 


Warsztat będzie miał na celu poprawę relacji z osobami znaczącymi ze środowiska domowego, szkolnego lub zawodowego poprzez uzyskanie wglądu w społeczne sytuacje trudne. Przepracowanie różnych perspektyw i rodzajów atrybucji konkretnych sytuacji trudnych w formie warsztatowej może mieć istotne znaczenie dla wypracowani efektywnych strategii radzenia sobie.

Czas trwania: 90 minut
Max. liczba osób: 15

Prowadzący:

dr hab. psychologii Paweł Kurtek, prof. UJK, pracownik dydaktyczno-naukowy Katedry Psychologii UJK (prowadzi zajęcia m.in. z zakresu Psychologii rehabilitacji, Psychologii procesów poznawczych), autor wielu badań i publikacji dotyczących radzenia sobie młodzieży w sytuacjach trudnych.Warsztat będzie miał na celu przyjrzenie się perspektywie uczniów wracających do szkół po pandemicznej przerwie oraz poznanie metod wspierających odnalezienie się w nowej rzeczywistości szkolnej. Uczestnikom zaproponowane zostaną ćwiczenia przybliżające perspektywę potencjalnych trudności doświadczanych przez uczniów. 

Warsztat stworzy również przestrzeń poznania metod psychologicznego wsparcia w powrocie do nauki stacjonarnej.

Czas trwania: 90 minut

Max. liczba osób: 15

Prowadząca:

dr psychologii Małgorzata Weryszko, pracownik dydaktyczno-naukowy Katedry Psychologii UJK (prowadzi zajęcia m.in. z zakresu Pomocy psychologicznej, Psychologii społecznej i Psychologii rodziny) z doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia warsztatów umiejętności interpersonalnych dla dorosłych i dzieci.

 

 Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, czym są twórcze dyskusje przynoszące pomysły na rozwiązania różnego rodzaju problemów i czym różnią się od dyskusji teoretycznych, w których o problemach jedynie się „mówi”. Poznają zasady twórczych dyskusji, a także ich nowe techniki, np. „Dyskusja okrągłego stołu”, „Fabryka pomysłów”, „Pomysł do pomysłu”, Dyskusja „Sześć kart”, „Twórcza droga”. Efektywność wybranych technik dyskusji w stymulowaniu twórczego myślenia uczniów i studentów potwierdzają przeprowadzone przez moderatorkę warsztatów wyniki badań eksperymentalnych.

Czas trwania: 90 minut.

Max. liczba osób: 20

 

Moderatorka warsztatów:

dr Zofia Okraj, pedagog, neurologopeda. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się poszukiwaniem i badaniem twórczych metod i technik kształcenia, a także badaniami w obszarze uwarunkowań twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli. Wyniki badań publikuje w książkach i artykułach. Autorka modelu metodycznego twórczych dyskusji. Prowadzi warsztaty twórczego myślenia dla uczniów, studentów, nauczycieli i rodziców.

Uczestnicy warsztatu wezmą udział w warsztacie dotyczącym praktycznej wiedzy na temat kształtowania swoich kompetencji społecznych, które są niezbędne, aby odnaleźć się na rynku pracy. Sytuacja pandemii, nauka i praca zdalna spowodowały spadek świadomości w niektórych obszarach funkcjonowania tj. motywacji i stawiania sobie celów, samoocenie, komunikacji interpersonalnej.

Czas trwania: 60 min
Max. liczba osób: 20


Prowadząca:

dr Ewelina Okoniewska, adiunkt w Katedrze Psychologii UJK. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą psychologią pracy i organizacji, biznesu oraz szkoleniami i rozwojem człowieka. Ukończyła szkolenie Coaching i Mentoring w życiu i pracy oraz zdobyła Międzynarodowy Certyfikat Trenera – Certified International Professional Trainer (CIPT), uzyskując uprawnienia do prowadzenia licencjonowanych szkoleń zgodnie z amerykańskimi standardami American Certification Institute (ACI). Ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy związanej z selekcją pracowników i szkoleniami w działach personalnych dużych firm. Przeprowadziła setki szkoleń z rozwoju kompetencji miękkich i kierowniczych, w tym dla osób poszukujących pracy oraz kadr menadżerskich.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej części uczestnikom zostaną zaprezentowane: założenia, dotychczasowe działania i plany w postaci filmu, montażu zdjęć i relacji członków zespołu – BUKA Studenckie Laboratorium Performatywne w APS w Warszawie. W części warsztatowej uczestnicy wykonają dwa ćwiczenia związane z interpretacją opowiadania trzeciego baśni Królowa Śniegu H. Ch. Andersena. 

Czas trwania: do 90 minut

Max. liczba osób: 20

Prowadząca:

dr Monika Kupiec – adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji APS, nauczyciel języka polskiego z 15-letnim stażem pracy w publicznej szkole podstawowej, inicjatorka i opiekun BUKI Studenckiego Laboratorium Performatywnego przy Katedrze Wczesnej Edukacji Akademii pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Celem warsztatu będzie zwrócenie uwagi uczestników na różnice oraz zależności pomiędzy kodowaniem i programowaniem jako jednym z wymagań szczegółowych podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w obszarze edukacji informatycznej. Uczestnicy poznają praktyczne przykłady i wskazówki metodyczne dotyczące organizowania sytuacji dydaktyczno–wychowawczych łączących aktywności oparte na kodowaniu i programowaniu z zadaniami w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej oraz społeczno-przyrodniczej. Uczestnicy warsztatu otrzymają wskazówki dotyczące możliwości organizowania zabaw opartych na kodowaniu i programowaniu z wykorzystaniem dostępnych środków dydaktycznych. 

Czas trwania: do 90 minut

Max. liczba osób: 20 (pracownia komputerowa: s. 316).

Prowadząca:

mgr Katarzyna Pluta, nauczyciel konsultant edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Autorka programów szkoleń, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przedszkola oraz klas młodszych dotyczących pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Trenerka w programach Nauczyciel XXI wieku (opracowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych dotyczących szkoleń metodycznych nauczycieli w zakresie „Tworzenia lekcji z wykorzystaniem tablicy Interaktywnej Smart Board – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna); Nauczyciel Interaktywnej Klasy (wspieranie nauczycieli szkół podstawowych w rozwoju kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej); Kompetentny N@uczyciel (doskonalenie nauczycieli w zakresie nabywania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Programowanie w języku Scratch. Od września 2021 roku koordynator projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021-2022

Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy m.in. „zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii”. Powyższy zapis, zaczerpnięty z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – I etap edukacyjny, obliguje nauczycieli pracujących z uczniami z klas I- III do korzystania z technologii cyfrowej i cyfrowych zasobów w procesie dydaktycznym. Aby sprostać temu zadaniu, nauczyciele powinni przede wszystkim rozwijać swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii. Omawiane podczas warsztatów zagadnienia mają na celu wzbogacenie nauczycielskiej wiedzy oraz umiejętności w zakresie zasobów interaktywnych materiałów dydaktycznych, przyczyniających się do uatrakcyjnienia a przede wszystkim zwiększenia efektywności zarówno zdalnego, jak i stacjonarnego procesu dydaktycznego.

Warsztaty składają się z trzech części.  Spotkanie rozpocznie się od przeglądu zapisów i zaleceń w obszarze stosowania TIK, w świetle kluczowych dla sektora edukacji dokumentów.
W kolejnej części, uczestnicy zapoznani zostaną z wybranymi narzędziami cyfrowymi, wykorzystywanymi w realizacji celów dydaktycznych w różnych obszarach edukacji początkowej oraz przykładowymi ćwiczeniami, opracowanymi z użyciem omawianych programów/platform/aplikacji. W ostatniej części warsztatów uczestniczący w spotkaniu nauczyciele/studenci będą mieli możliwość zaprojektowania własnych ćwiczeń z zastosowaniem omawianych narzędzi.

Warsztaty przeprowadzone zostaną według poniższego planu:

 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne i kompetencje informatyczne w:
 2. zapisach podstawy programowej kształcenia ogólnego – I etap edukacyjny,
 3. standardach przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 4. zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie;
 5. modelu „The Cambridge Life Competencies Framework”,
 6. konstruktywizmie i konstrukcjonizmie.
 7. Prezentacja wybranych narzędzi cyfrowych, wykorzystywanych w realizacji celów dydaktycznych w różnych obszarach edukacji początkowej
 8. Projektowanie własnych ćwiczeń z zastosowaniem omawianych narzędzi, dostępnych w zasobach sieci Internet

Czas trwania: 90 min

Max. liczba osób: 25 (pracownia komputerowa: s. 316).

Prowadząca:

dr Izabela Jaros – pracownik Instytutu Pedagogiki, Wydziału Pedagogiki i Psychologii, UJK w Kielcach.  Absolwentka dwóch kierunków: filologii angielskiej (UW) i pedagogiki w zakresie nauczania początkowego (WSP w Kielcach – obecnie UJK). Autorka wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz publikacji książkowych dotyczących kształcenia językowego najmłodszych uczniów, zastosowania nowoczesnych technologii w pierwszym etapie edukacyjnym szkoły podstawowej oraz innowacyjnego programu nauczania dla klas I-III pt. „Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną oraz nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi”. Główne obszary jej zainteresowań obejmują zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych we wczesnej nauce języka obcego, w edukacji początkowej oraz w zintegrowanym nauczaniu przedmiotowo-językowym (CLIL). W latach 2015-2019 pełniła rolę członka Komitetu Zarządzającego Akcji COST: THE DIGITAL LITERACY AND MULTIMODAL PRACTICES OF YOUNG CHILDREN, o numerze identyfikacyjnym IS1410 (strona internetowa projektu: http://digilitey.eu/).  Wytyczone w ramach tej Akcji aktywności badawcze, koncentrowały się na wieloaspektowej analizie cyfrowych kompetencji najmłodszych użytkowników nowoczesnych technologii, czyli dzieci w wieku od 0 do 8 lat.
Uczestniczyła w wielu szkoleniach i kursach, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, m.in.: 
Kształcenie językowe a media społecznościowe – 6 kluczowych dialogów (Szkoła Wyższa  Psychologii Społecznej Warszawa), Multimedia – IT Friendly Profesor (UJK Kielce), Nauczyciel XXI wieku (ŚCDN Kielce), Building Teaching Skills Through the Interactive Web (University of Oregon, USA), Exploring Play: The Importance of Play in Everyday Life (University of Sheffield, UK), Childhood in the Digital Age (Open University, UK).

 

Warsztaty dotyczą budowania przez nauczyciela razem z klasą wspólnych zasad, pozytywnych relacji i klimatu klasowego, który ma wpływ na angażowanie się uczniów w naukę.

Czas trwania: do 90 minut

Max. liczba osób: 20

Prowadząca:
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, adiunkt z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedry Psychologii Wychowawczej i Rodziny, autorka książki Zaangażowanie w naukę i klimat w szkole. Prowadziła wiele szkoleń z tego zakresu dla nauczycieli.


 

Celem warsztatów będzie prezentacja bajkoterapii jako atrakcyjnej i skutecznej formy oddziaływania profilaktycznego i terapeutycznego. Uczestnikom przybliżona zostanie idea bajkoterapii, rodzaje bajek terapeutycznych – w części teoretycznej, jak również praktyczne
rozwiązania i innowacje – w części praktycznej. Każdy uczestnik będzie miał okazję stworzyć własną bajkę terapeutyczną lub scenariusz zajęć z dziećmi.

Czas trwania: 90 minut (60 minut – prezentacja założeń, 30 minut – twórcza praca uczestników)

Max. liczba osób: 20

 Prowadzące:
dr Dorota Bełtkiewicz – filolog polski, logopeda, biblio- i bajkoterapeuta, dydaktyk, twórczyni idei logopedycznej bajki terapeutycznej i książki wielozmysłowej, autorka utworów dla dzieci,
pomocy terapeutycznych i dydaktycznych, członek Zarządu Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

dr hab. Paulina Forma, prof. UJK – pedagog społeczny, doradca zawodowy, biegły sądowy pedagog, dyrektor Instytutu Pedagogiki, zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne.
KOMITETY

               

               

 • prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa – przewodnicząca
 • prof. Pete Boyd, University of Cumbria (UK)
 • prof. dr hab. Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • prof. Suzanne Gatt, University of Malta
 • prof. Elena Gómez Parra, University of Córdoba (Spain)
 • prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. Dalila Lino, Polytechnic Institute of Lisbon (Portugal)
 • prof. Krystyna Nowak-Fabrykowski, Central Michigan University (USA)
 • prof. Davide Parmigiani, University of Genova, President of ATEE (Italy)
 • prof. Íris Pereira, University of Minho (Braga, Portugal)
 • prof. dr hab. Urszula Szuścik, Uniwersytet Śląski, Cieszyn
 • prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka
 • prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, APS Warszawa
 • prof. Flávia Vieira, University of Minho (Braga, Portugal)
 • dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. ucz., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr hab. Jolanta Bonar, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Paulina Forma, prof. ucz., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • dr hab. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, prof. ucz.; Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Kinga Kuszak, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • dr hab. Marzenna Nowicka, prof. ucz., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. ucz., Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • dr hab. Agnieszka Szplit, prof. ucz., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. ucz., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. ucz., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • dr hab. Justyna Dobrołowicz, prof. ucz., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. ucz., Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. ucz., UJK, OMEP – przewodnicząca
 • dr hab. Agnieszka Szplit, prof. ucz., UJK, OMEP – przewodnicząca
 • dr Agnieszka Koterwas, APS (sekretarz)
 • dr Katarzyna Rogozińska, UJK (sekretarz)
 • dr Anna Winiarczyk, UJK (sekretarz)
 • dr Aldona Kopik, UJK, OMEP
 • dr Monika Kupiec, APS
 • dr Małgorzata Kwaśniewska, UJK
 • dr Anna Witkowska-Tomaszewska, APS
 • mgr Krzysztof Kupczewski, UJK
 • mgr Paweł Garbuzik, UJK

OPŁATY

               

Zgodnie z umową z MEiN DNK/SP/513722/2021 w ramach grantu zapewnione jest:

 • finansowanie udziału gości zagranicznych
 • tłumaczenie z j. angielskiego symultaniczne i szeptane wraz ze sprzętem tłumaczeniowym
 • catering: 2 obiady i 4 przerwy kawowe zgodnie z programem
 • udział w uroczystej kolacji
 • materiały konferencyjne
 • certyfikaty uczestnictwa (w konferencji i ewentualnie w warsztatach)
 • obsługa strony internetowej do końca 2022 roku

Grant nie zapewnia uczestnikom pokrycia kosztów:

 • dojazdu
 • noclegów
 • udziału osób towarzyszących

 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA zgodnie z umową z MEiN wynosi:

150 złopłata ulgowa (dla dyrektorów przedszkoli i szkół, nauczycieli i doktorantów oraz osób występujących on-line)

250 zł – dla wszystkich pozostałych uczestników konferencji (oprócz zaproszonych gości).

Opłata konferencyjna przeznaczona będzie głównie na recenzje artykułów lub rozdziałów monografii oraz na wydanie publikacji po pozytywnych recenzjach.

Wpłaty należy wnosić z dopiskiem „wczesna edukacja” oraz swoim imieniem i nazwiskiem na konto UJK:

Nazwa Banku – mBank
Nr rachunku – PL58114020200000355099001059

Opłata dotyczy wyłącznie osób chcących wygłosić referat/prezentację na konferencji (np. dotyczącą bieżących doświadczeń z adaptacją dzieci z Ukrainy lub inny temat związany z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną) i opublikować na tej podstawie artykuł.

Osoby, które chcą jedynie wysłuchać referatów i wziąć udział w warsztatach – nie płacą za udział w konferencji.

Nie zmienia to konieczności zarejestrowania się na konferencję (w formularzu rejestracji proszę ewentualnie wpisać w miejsce tytułu i abstraktu wystąpienia: nie występuję)

NOCLEGI

               

Koszt noclegów nie jest uwzględniony w opłacie konferencyjnej. Uczestniczki i Uczestnicy konferencji mogą skorzystać z przygotowanej przez organizatorów oferty noclegowej (koszty obniżone dla uczestników konferencji na hasło: wczesna edukacja) lub zorganizować noclegi we własnym zakresie.

               

Willa Hueta
Hotel Binkowski
Grand Hotel
Hotel Dal
Hotel Pod Złotą Różą
Hotel Stadion

PATRONATY

               

HONOROWE

JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Stanisław Głuszek


JM Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. ucz.


Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski


Prezydent Miasta Kielce
Bogdan Wenta


Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz

NAUKOWE I MERYTORYCZNE

MEDIALNE

MIEJSCE KONFERENCJI

               

Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK

Krakowska 11

25-029 Kielce

PARKING

Budynek WPP przy ul. Krakowskiej 11 w Kielcach posiada bezpłatny parking – wjazd z prawej strony budynku.

WYCIECZKA PO KIELCACH

W sobotę 14 maja w godz. 10.00-12.30 odbędzie się wycieczka po Kielcach z przewodnikiem w j. angielskim – przewodnik mówi też w języku polskim.

PLAKATY

               

KONTAKT

               

W razie pytań szczegółowych można kontaktować się komitetem organizacyjnm konferencji:

kontakt@wczesnaedukacja2022.pl

dr Anna Winiarczyk – tel. 508 926 938
dr Katarzyna Rogozińska – tel. 506 062 599